INTEGRITETSPOLICY

Storyfire AB, nedan kallad ”Storyfire” är måna om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hur du kan göra dem gällande.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Insamling och behandling av personuppgifter kan exempelvis ske när du anmäler ditt intresse till att medverka i något av våra program, genom kontaktformuläret på vår webbsida eller som sökande till lediga tjänster hos oss. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning. Vi ber dig att inte skicka några känsliga uppgifter till oss om inte detta särskilt efterfrågats.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?
Vi strävar alltid efter att inte samla in och behandla fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla det aktuella syftet. Den lagliga grunden för behandling är, om vi inte inhämtat ditt uttryckliga samtycke eller ett avtal ingåtts, i de allra flesta fall en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen krävs för att uppfylla ändamålet. Det kan till exempel handla om hantering av ditt cv och kontaktuppgifter när du söker en tjänst hos oss. Det är också värt att notera att även bilder på dig, även i film, räknas som personuppgifter. Vi hanterar självklart även dessa i enlighet med vår integritetspolicy.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen och inkomstskattelagen. Vi sparar kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett avtal under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt svensk lag.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. beställare, tv-kanaler och leverantörer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Mottagare av personuppgifter får endast behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och, i förekommande fall, i enlighet med överenskommet personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du har t.ex. rätt att:
• Begära ut information från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag;
• Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter under vissa omständigheter eller begränsning av behandling;
• Få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Detta omfattar emellertid endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig;
• Återkalla samtycke med framtida verkan när vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, motsätta dig behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt i övrigt motsätta dig viss behandling.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR
I våra tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor. Storyfire är inte ansvarig för personuppgifter som inhämtas i anslutning till information som görs tillgängligt på sociala medier som t.ex. Facebook och Instagram.

ÄNDRINGAR
Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Storyfires webbplats www.storyfire.se/about/privacy-policy/ och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter
Storyfire AB
Linnégatan 87 D
115 23 Stockholm
E-post: integritet@storyfire.se